Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap

13.03.2016 kl. 12:54
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

I och med en graviditet börjar den väntande mamman regelbundet gå på hälsokontroller och mödrarådgivning. Samtidigt får de väntande mammorna en massa information om hur det är att bli förälder och vad som väntar dem och deras familj.

Den andra föräldern har betydligt färre kontakter till hälsovården. De glöms ofta bort på mödra- och barnrådgivningen trots att föräldraskapet är lika omtumlande för båda parter och betyder nya rutiner och stora omställningar i familjen.  Men som läget är nu, är det ofta upp till den gravida föräldern att stöda den andra föräldern i föräldraskapet, då det främst är hon som får stöd av mödrarådgivningen. Detta leder indirekt till att det ofta är den gravida kvinnan som automatiskt tar på sig mera ansvar för barnen, då hon vet vad som förväntas av henne. Jämställdhetsbarometern visar även att de heltidsarbetande kvinnorna fortfarande gör det största arbetet i hushållet och bär huvudansvaret för barn och familjeliv.

Rådgivning i föräldraskap som även är riktat till den andra föräldern kunde bryta den struktur som idag verkar upprätthålla obalansen i uppgifts- och ansvarsfördelningen i barnfamiljerna. I Vasa får första gångens pappor sedan 2013 gå på en extra ”papparådgivning” där man diskuterar mannens hälsa och välfärd, och går samtidigt även igenom de förändringar ett litet barn medför i parrelationen och familjelivet i stort, samt hur man praktiskt kan dela ansvaret för barnen och bördan i hushållet. Även den andra partnern i ett samkönat förhållande kan behöva stöd av rådgivningen.

Mera information till den andra föräldern ger också möjlighet till att ta upp och lära sig hantera de känslor som väcks om den nya situationen och till att dryfta frågor som kan kännas svåra att ta upp med den gravida partnern. Även om man nu frivilligt kan besöka mödrarådgivningen tillsammans med sin partner ger de besöken ej möjlighet till denna typ av diskussion. Hur väl man mår och hur väl man delar på uppgifterna i hemmet kan vara ett steg i riktningen mot en mera jämställd familj där alla deltar i arbetet med att ta hand om hemmet och barnen.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

  • att fler kommuner uppmuntras till att bereda tillfällen för rådgivning även för den andra föräldern till det första barnet i familjen

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f.

Peggy Heikkinen                 
Ordförande                          

Elin Andersson
Sekreterare


Årsmötets svar:

Motionen tar upp ett viktigt ärende.  Den andra föräldern borde ges möjlighet att få delta i en föräldrarådgivning.

Vi har i Finland en bra mödrarådgivning som inkluderar regelbundna hälsogranskningar för den gravida föräldern. Den andra föräldern kan ibland känna sig åsidosatt i detta sammanhang.

Det kunde ordnas föräldrarådgivning både tillsammans och enskilt för de blivande föräldrarna. Rådgivningen skulle kunna ta upp frågor kring de förändringar som graviditet och föräldraskap medför. Det skulle också hjälpa till att bryta obalansen i ansvarsfördelningen i barnfamiljerna om båda föräldrarna är med från början.

En gravid kvinna har rätt att gå på undersökningar som hör ihop med graviditeten på sin arbetstid. En liknande rättighet kunde ges till den andra föräldern vid t.ex. ultraljudsundersökningar och föräldrarådgivningstillfällen.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att förbundet arbetar för att de politiker som representerar SFP och Kvinnoförbundet i kommunerna och riksdagen verkar för

  • att kommunerna uppmuntras till att ge enskild rådgivning också till den andra föräldern
  • att båda föräldrarna ges möjlighet att på arbetstid delta i rådgivningsbesök och ultraljudsundersökningar