Ett familjevänligt samhälle

Familjeledighetsreformen genomförs med höga ambitioner så att Finland blir det land där papporna tar ut mest familjeledighet. Diskriminering vid graviditet och familjeledighet ska motarbetas och arbetsplatserna göras mer familjevänliga. I alla åtgärder beaktas familjernas mångfald. Småbarnspedagogiken ska vara av hög kvalitet och ha tillräckliga resurser. Småbarnspedagogik av hög kvalitet stöder barnets utveckling samtidigt som den ger alla barn, oberoende av bakgrund, bättre möjligheter att lyckas i livet.  

 

Våra mål:

 • Kvinnors och mäns användning av familjeledigheter och dessa bedöms i slutet av regeringsperioden och åtgärder vidtas tills omsorgsansvaret fördelas jämnt.
 • Namnet på moderskapsförpackningen förenhetligas med familjeledighetsreformens könsneutrala terminologi.
 • Uppsägningsskyddet för den som återvänder från en familjeledighet förbättras.
 • Lagstiftningen preciseras så att användningen av graviditets- och familjeledigheter inte har en negativ inverkan på förnyandet av ett tidsbundet anställningsförhållande.
 • Grunderna för föräldradagpenningen ändras så att personen kan välja om den ska uträknas enligt årsinkomsten eller inkomsten under föregående beskattningsperiod.
 • Det säkerställs att barnets intresse beaktas och det tryggas att skilsmässofamiljer i hela landet har tillgång till stödtjänster i syfte att främja ett jämlikt och jämställt föräldraskap.
 • Växelvis boende ska kunna registreras hos myndigheterna.
 • Gruppstorlekarna för över tre år fyllda barn begränsas till sju barn per vuxen. 
 • Kvaliteten på småbarnspedagogiken måste stärkas med tillräckliga resurser som stöder höjning av personalens löner och förbättrar deras arbetsförhållanden och välmående. 
 • Det behövs lösningar för att få in mera behörig personal inom småbarnspedagogiken samt löneförhöjningar inom småbarnspedagogiken. 
 • Finland måste övergå till minst fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik för alla över 3-åringar. Gratis småbarnspedagogik ger barnen en jämnare start i skolan.
 • Vårdnadshavare ska få rätt att vårda sjuka barn under 13 år tre arbetsdagar.
 • Arbetsmarknaden på ett flexiblare sätt ska stödja föräldraskap. 
 • Möjligheter för att överföra rätten att arrangera vården för sjukt barn på annan person utreds.  
 • Avdraget för bostad på arbetsorten utvärderas och reformeras så att det är anpassat för dagens behov när det kommer till kombinationen av arbets- och familjeliv.